Privacy Policy & Algemene voorwaardenPrivacy Policy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Autobedrijf Declercq Lafaut BVBA

Contactgegevens:

Adres: Tieltstraat 157 8760 Meulbeke
E-mail: info@vindjouwdroomauto.be
Verantwoordelijke: Declercq Wouter 

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), email
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), eJmail), BTWJnummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van reparatie : chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron

Informatie afkomstig van derde partijen:

Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen? 

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon
 • Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures 

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recallRcampagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

 In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclameRagentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons
 • Aan de fabrikant van uw voertuig
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke

Doorgave buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

 In dit geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Algemene voorwaarden

 • De voorgestelde wagens blijven beschikbaar tot zolang deze beschikbaar blijft bij onze leverancier
 • Aankoopoptie op een wagen kan niet worden gegarandeerd.
 • Indien blijkt na onze kwaliteitscontrole dat het voertuig niet aan onze eisen voldoet zijn wij gemachtigd om de verkoop eenzijdig te ontbinden.
 • De geldigheidsduur van de waarborg blijft enkel geldig indien regulier onderhoud of herstellingen gebeurt in een door ons toegewezen werkplaats.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.     Prijzen:

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van  de  wettelijk  verplichte,  op  bestendige  wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

2.     Leveringsdatum of Leveringstermijn:

Op de bestelbon wordt de juiste leveringsdatum of -termijn aangeduid, die van strikte toepassing is, behalve in geval van overmacht.

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.

Kan de verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel.

Hierin kan de verkoper  een verlenging  van de leveringsdatum  of -termijn  meedelen..

3.     Levering:

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Kan de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief,  behalve  indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van  overmacht:

 • garagekosten aan te rekenen en;
 • de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het

Als van de productie van het bestelde voertuig zou worden afgezien, dan is de verkoop van rechtswege ontbonden.

De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

4.     Betaling:

 • Onverminderd de toepassing van boek VII Wetboek Enonomisch Recht, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig
 • De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd.

Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalender- dagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, doch beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

5.     Productieproces:

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

6     Garantie:

 • Wettelijke garantie:

Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

 • Conventionele garantie:

De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld op de belgisch internetsite van het merk, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te aanvaarden.

De conventionele garantie van de constructeur duurt 2 jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering van het voertuig aan de koper.

De  herstellingen  onder  garantie  van  de  constructeur  kunnen  bekomen  worden  bij  de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de Europese Economische Ruimte.

7.     Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.

 • Bij een getekende bestelbon wordt een afgesproken voorschot betaald aan de verkoper, bij annulatie van de aankoop is de verkoper niet verplicht om dit voorschot terug te storten.

 • Desgevallend gebeurt de financiering overeenkomstig het Wetboek  Economish  Recht, en inzonderheid haar Art. VII 83 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te

Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door tussenkomst van de verkoper, dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van het verkoopcontract.

 • Indien op de voorzijde van het verkoopcontract voorzien is dat de verkoop  werd  gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract en indien deze financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper de verkoper hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs  van  deze weigering tot financiering moeten gemeld worden  per  brief  gericht  aan  de verkoper binnen de maand van de ondertekening van de Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Gebeurt dit niet, dan zal de verkoper aan de koper een vergoeding kunnen eisen die beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
 • De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling  niet  contant plaatsvindt, worden bovendien geregeld door Art. XIV. 41 en volgende van het Wetboek Economisch Recht van deze voor wat de voorziene bedenktermijn

8.     Overname van een tweedehandsvoertuig:

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbin- tenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat  van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt  met  de  beschrijving  ervan  op  het bij de bestelbon gevoegd document.

9.     Documenten van de constructeur:

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

10.   Overmacht:

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

11.   Bewijs:

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

12.   Bevoegde rechtbank:

In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan  een  minnelijke schikking  kan het geschil  op vraag  van één van de partijen  voorgelegd  worden  aan  de Verzoeningscommissie Automoto erkend door de Fod Economie.

Is bevoegd in geval van geschil, of de rechtbank van de plaats van levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden    of van de woonplaats van de koper.

13.   Verwerking van persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke  verplichtingen  verwerkt. 

Autobedrijf Declercq Lafaut Tieltstraat 157 8760 Meulebeke is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan uw verkoper of aan Autobedrijf Declercq Lafaut. Deze laatste kan u ook elektronisch aanschrijven via info@declercqlafaut.be

Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te  weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag  bij  uw  verkoper  of  bij  Autobedrijf Declercq Lafaut.

14.   Hoedanigheid en verbintenisverklaring van de koper:

 • Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële
 • Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 14.1 hierboven, zijn deze alge- mene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 2, 1, 6.1, 7.1, 7.2, 9 en 12.

In dat geval:

 • is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste ver- bintenis vanwege de verkoper;
 • wordt artikel 5 aangevuld als volgt: “Overeenstemming en zichtbare gebreken”

“De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering”.

 • wordt artikel 1 vervangen door de volgende bepaling: “De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van he Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen”.

 • zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend
 • De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) voort te

Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:

 • hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige scha- deloosstelling gehouden zal zijn;
 • hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de prijs van het
 • hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie hoe je cookies kan in- of uitschakelen voor:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

COOKIE NAAM FUNCTIE BEWAARTERMIJN
Google Analytics _ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
Google Analytics _gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
Google Analytics _gat_UA-109930972-28 Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 1 minuut

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

BDC BD - 26/02/2018 AG